Termes i condicions d’ús del Portal

Les dades personals facilitades en aquesta plataforma s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell Insular a l'adreça que consta en aquest document.

AVIS LEGAL SOBRE LES CONDICIONS D’ÚS, PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL PORTAL DE LLOGUER ÈTIC DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

El ciutadà que accedeix a aquesta plataforma es compromet a acceptar i complir tot el que preveu aquests avís legal i el conjunt de les disposicions aplicables, Així com a fer un ús lícit i adequat dels continguts i els serveis i a abstenir-se de qualsevol conducta il·legal o contrària a la bona fe i l’ordre públic.

Les dades personals facilitades en aquesta plataforma s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell Insular a l'adreça que consta en aquest document.

1. Àmbit d’aplicació de les condicions d’ús.

La participació (entenent-la com a participació activa més enllà de la lectura del contingut present) al Portal de Lloguer Ètic del Consell Insular de Menroca (en endavant, CIME) es regula per les presents condicions d'ús que vinculen a totes les persones que participin en aquest lloc web. Per això, qualsevol persona que desitgi participar haurà de registrar-se, al finalitzar el registre se sol·licitarà l'acceptació d'aquestes condicions d'ús.

El CIME es reserva la facultat de modificar les presents condicions d'ús per a la participació al Portal de Lloguer Ètic del CIME (d'ara endavant el Portal), l'última versió del qual es publicarà en aquest lloc web.

2. Objetiu de la iniciativa

A través del Portal, es vol fomentar l’accés a l’habitatge als ciutadans i especialment als col·lectius més vulnerables com joves o persones en risc d’exclusió social.

3. Questions generals sobre la participació al Portal

Podrà participar qualsevol persona física a partir dels 18 anys que s'hagi registrat prèviament al Portal. Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions d'ús es declara tenir 18 anys o més. Els majors d'edat a càrrec de la qual es troben els menors, són els plens responsables de l'actuació que tinguin aquests al Portal de Lloguer Ètic.

4. Obligacions dels usuaris del Portal

En ser el Portal de Lloguer Ètic un punt de trobada amb l’objectiu de millorar l’accés a l’habitatge, els usuaris estan obligats a fer un ús diligent i d’acord amb aquest objectiu.

El CIME no és responsable de l'ús incorrecte del Portal pels usuaris o dels continguts localitzats en el mateix, sent cada usuari responsable del seu ús correcte i de la legalitat dels continguts i opinions que hagi compartit.

El CIME podrà limitar l'accés al Portal d'opinions, informacions, comentaris o documents que els usuaris vulguin incorporar, podent instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament amb la finalitat de preservar l'objectiu fonamental del Portal.

D'acord a la normativa legal vigent queda prohibida la utilització del Portal amb finalitats diferents a les exposades pel CIME, i específicament:

 • Compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones.
 • Compartir dades de caràcter personal (noms, fotografies, etc.) de tercers sense haver obtingut l'oportú consentiment dels seus titulars.
 • Compartir qualsevol contingut que vulneri el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 • Reproduir, distribuir, compartir continguts, informacions o imatges que hagin estat posades a disposició per altres usuaris sense l'autorització expressa d'aquests.
 • La seva utilització amb finalitats de publicitat.
 • La realització de qualsevol dels anteriors comportaments, així com l'indici que l'usuari pugui estar realitzant qualsevol altre ús indegut del portal, permetrà al CIME suspendre temporalment l'activitat d'un participant, inhabilitar o eliminar el seu compte i/o esborrar el seu contingut, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguin ser reclamades.
 • En cas que el contingut introduït pels usuaris incorpori un enllaç a un altre lloc web, el CIME no serà responsable pels danys o perjudicis derivats de l'accés a l'enllaç o als seus continguts.
 • La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o les reclamacions de tercers que poguessin derivar-se. En cap cas, el CIME, serà responsable de l'ús indegut de la plataforma o dels continguts que es comparteixin, ni respondrà sobre la utilització que una persona faci de les seves idees aportades, sobre la idoneïtat d'aquestes idees ni sobre els resultats que en derivin.
 • En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants en el lloc web i/o un tercer, el CIME quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi.

5. Ús del Portal

Els participants podran accedir i navegar pel Portal lliurement i de forma anònima. Només quan vulguin realitzar alguna acció que impliqui la interacció (es a dir, la publicació d’un habitatge per lloguer o mostrar-se com a usuari interessat en lllogar o compartir habitatge), se li sol·licitarà que introdueixi les seves credencials, para l'obtenció de les quals serà necessari registrar-se prèviament. El registre que permetrà participar en qualsevol dels mòduls de l'aplicació, es realitzarà introduint com a mínim les següents dades:

 • Nom d'usuari
 • Correu electrònic
 • DNI
 • Acceptació de les condicions d'ús del Portal

El nom d'usuari permet identificar el compte i les contribucions al Portal, però no al titular de les dades, ja que no ha de correspondre, obligatòriament, amb la identificació del titular i per tant, no tindrà la consideració de dada de caràcter personal.

En cas que l'usuari opti per crear un nom d'usuari que correspongui amb les seves dades reals i per tant pugui ser possible identificar al titular de les dades, en signar aquestes condicions declara que assumeix tots els riscos que això pugui comportar i eximeix al CIME de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest fet.

L'usuari es fa responsable de la veracitat de la informació utilitzada per al registre. En cas que l'usuari comuniqui dades de tercers, acceptant aquestes condicions declara que té consentiment exprés del titular de les dades, per cedir-los al CIME.

L'usuari podrà interactuar amb l'eina intervenint en els diferents mòduls de participació que el CIME incorpori al Portal.

6. Condicions pel tractament dels continguts proporcionats pels usuaris

Les presents condicions regulen els termes aplicables al contingut remès pels usuaris d'aquesta plataforma a través del formulari corresponent (d'ara endavant, el contingut). Aquestes condicions s'apliquen tant al contingut inicialment remès al Portal com a qualsevol contingut que s'enviï amb posterioritat o es manifesti al CIME, havent de significar-se el següent:

 • A. Confidencialitat: Les dades de contacte de caràcter personal seran publicades per facilitar el contacte entre els usuaris que disposen d’habitatge per lloguer i els usuaris que en cerquen o que volen compartir pis.
 • B. En el cas que el CIME estigui interessat en el contingut remès per l'usuari, es podrà posar en contacte amb ell per sol·licitar-li informació addicional. Aquesta informació (qualsevol contingut remès per l'usuari, exceptuant les dades de caràcter personal) tindrà caràcter de no confidencialitat, sense perjudici que en el cas que les parts considerin la necessitat d'intercanviar-se informació de caràcter confidencial es signi el corresponent Acord de Confidencialitat o autorització de cessió de dades.

El CIME es reserva el dret de no contactar amb els usuaris que li haguessin remès el contingut. Tot això sense perjudici de l'establert a l'apartat relatiu a 'Drets de Propietat Intel·lectual i industrial'.

En el supòsit que el CIME, a la seva sencera discreció, decidís contactar amb determinats usuaris, aquests coneixen i accepten que per això el CIME no adquireix cap compromís.

 • C. Publicitat o difusió dels continguts presentats: Els participants al Portal declaren conèixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada en els mitjans públics i xarxes socials així com a través d'altres mitjans que l'organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa.
 • D. No devolució material: El CIME no té cap obligació de retornar el Contingut remès pels usuaris.
 • E. Procediment d'avís i retirada: El CIME processarà les peticions d'eliminació o retirada de continguts que incompleixin les condicions d'ús que hagin afegit els participants. Així mateix, qualsevol persona, amb motius raonats si existeix incompliment de les presents condicions d'ús, podrà sol·licitar la retirada de continguts al CIME. El CIME es reserva el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

7. Política de privacitat i protecció de dades

 • A. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial: L'usuari que aporta el contingut declara, amb l'acceptació de les presents Condicions, ser titular dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial o ostentar drets suficients sobre aquest contingut i que a més ho remet al CIME de forma voluntària per a la seva divulgació al Portal o en qualsevol altre mitjà disponible per a això.

La titularitat de tots i cadascun dels Continguts presentats que es trobin protegits o siguin susceptibles de trobar-se protegits, pel Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual, correspon als autors i/o titulars dels esmentats Continguts.

El CIME no assumeix responsabilitat alguna, ja sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que pogués derivar-se de la publicació, divulgació i/o difusió dels continguts aportats sense el preceptiu consentiment dels seus legítims titulars. Qualsevol vulneració dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial serà responsabilitat de la persona que aporti el contingut.

 • B. Protecció de dades:

Termes d’accés al Padró:

Acceptant aquestes condicions dona el seu consentiment exprés al CIME per tractar les seves dades de caràcter personal, que hi consten en el Padró Municipal d’Habitants (DNI i data de naixement) a efectes de realitzar les comprovacions necessàries sobre les condicions requerides per poder participar.

Així mateix, dona el seu consentiment, perquè les dades de caràcter personal que hi consten al Fitxer Padró Municipal d’Habitants (nom i cognoms, Data de naixement, adreça, sexe i barri) s’incorporin al fitxer corresponent amb la finalitat de poder participar en els diferents programes que realitzi el CIME i per la realització d’estadístiques dels resultats derivats d’aquests programes.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal (introduïdes per l’usuari –nom usuari, adreça electrònica i DNI-) s’incorporaran al fitxer corresponent del que és responsable el CIME i seran objecte de tractament per la gestió integral de la participació ciutadana del CIME i la gestió del cens electoral. No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

En cas de modificació de les seves dades, haurà de comunicar-les al CIME per procedir a rectificar les mateixes.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’projecte d’habitatge del CIME.

8. Normativa aplicable

Les normes de l'ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva aquestes condicions d'ús. Qualsevol disputa, controvèrsia o reclamació derivada d'aquestes condicions d'ús, o l'incompliment, rescissió o invalidació d'aquestes, es resoldran exclusivament davant els jutjats competents.

9. Revisió de les condicions d’ús

El CIME es reserva el dret de revisar les presents condicions d'ús i la política de privadesa a qualsevol moment i per qualsevol raó. En aquest cas, els usuaris registrats seran avisats a través d'aquest espai en línia i, si continuen utilitzant el Portal, s'entendran acceptades les modificacions introduïdes.