Preguntes Freqüents

 • Què es el lloguer ètic?
  Què es el lloguer ètic?

  El lloguer ètic és un projecte que promou el lloguer del Consell Insular de Menorca per garantir l’accés a l’habitatge.

  L’habitatge es un dret universal.

  El preu de lloguer de l’habitatge ha crescut els darrers anys molt per sobre del creixement del salari, expulsant del mercat milers de persones, sobretot amb els perfils més vulnerables (joves, famílies, persones en risc d’exclusió social,…).

  L’impacte sobre l'economia real de les persones i famílies es devastador, sobrepassant en molts casos el límit del 30% dels ingressos que es destina a cobrir la necessitat de l’habitatge.

  Això ha fet que apareguin nous perfils de pobresa, gent que fins i tot amb feina, han de destinar un percentatge desproporcionat a l’habitatge.

  Aquest es un problema que nomes es podrà resoldre si l’afrontem entre tots i totes.

  El Lloguer Ètic es un projecte que promou el lloguer d’habitatges en condicions socialment responsables.

  El lloguer ètic fa compatible la rendibilitat financera i econòmica amb l'assoliment d'objectius socials i ambientals.

  Els propietaris es comprometen a aplicar unes condicions en el preu, duració i qualitat de l’habitatge a canvi de rebre una sèrie d’avantatges proporcionats pel CIM com per exemple suport en la gestió del lloguer, assegurança de la llar, bonificacions especials a l’impost del IBI, etcètera. Aquests avantatges redueixen els riscs assumits pels propietaris i milloren el funcionament del mercat de lloguer facilitant l’accés a l’habitatge a la població.

 • Quins son els avantatges pels propietaris?
  Quins son els avantatges pels propietaris?
  • Pagament d’una assegurança de la llar fins a un màxim de 400,00 € a l’any que inclogui la reclamació de danys causats per l’inquilí i l’impagament del lloguer.
  • Pagament del cost del certificat d’eficiència energètica en el supòsit que l’immoble a llogar dins aquest programa de lloguer ètic no el tengui i estigui en condicions d’obtenir-lo, o que s’hagi expedit dins els tres mesos anteriors a l’adhesió de l’immoble al Programa.
  • Pagament del 50 % de l’impost de béns immobles (IBI) mentre duri l’adhesió de l’immoble al Programa de Lloguer Ètic.
  • Tramitació de la cèdula d’habitabilitat sense cost per al propietari, en el supòsit que l’immoble a llogar dins aquest programa de lloguer ètic no la tengui i estigui en condicions d’obtenir-lo, o que s’hagi expedit dins els tres mesos anteriors a l’adhesió de l’immoble al Programa.
  • Estudi dels possibles inquilins per trobar la persona/família més adient per a cada immoble, assessorament a l'hora d'elaborar i signar el contracte, i seguiment periòdic per detectar qualsevol incidència que pugui sorgir per tal de solucionar-la just a l'inici.
  • Suport del Programa durant el temps que duri el contracte en la mesura que ho necessitin.
 • Quins son els requisits dels habitatges?
  Quins son els requisits dels habitatges?

  Els habitatges susceptibles d’entrar en el Programa de forma preferent són els següents:

  • Han d'estar buits i en condicions de ser llogats.
  • Habitatges destinats al lloguer d’estades curtes i que es vulguin destinar a lloguer de llarga durada.

  A més, els habitatges han de complir les condicions següents:

  • Estar ubicats en els nuclis tradicionals dels municipis de Menorca.
  • Tenir cèdula d’habitabilitat i certificat d'eficiència energètica o estar en condicions d’obtenir-los. En cas de no tenir-los l’equip del programa els informarem de com poden obtenir-los i de quines ajudes poden rebre si ho fan.
  • Estar buits i en disposició de lloguer d’acord amb la Llei d’arrendaments urbans.
 • Quines Persones poden ser beneficiàries del Programa de Lloguer Ètic com a inquilins?
  Quines Persones poden ser beneficiàries del Programa de Lloguer Ètic com a inquilins?

  Els usuaris potencials dels habitatges inclosos dins el Programa de Lloguer Ètic són les unitats de convivència que hagin presentat la seva sol•licitud al Consell Insular de Menorca i que compleixin les circumstàncies següents:

  • Ser unitats familiars amb menors a càrrec i amb uns ingressos que, destinant entre el 30 i el 40% d’aquests, no els permetin accedir a un habitatge del mercat habitual de lloguer.
  • Ser persones o unitats familiars formades per joves (d’entre 18 i 35 anys) que tenguin uns ingressos que, destinant entre el 30 i el 40 % d’aquests, no els permetin accedir a un habitatge del mercat habitual de lloguer i que conviuen amb la seva unitat familiar d’origen per no poder-se independitzar o bé estan en altres situacions que impedeixen l’inici d’un procés de vida independent (pisos compartits, habitatges inadequats, etc.).
 • Quines son les obligacions de l'inquilí?
  Quines son les obligacions de l'inquilí?
  • No ser propietari de cap immoble destinat a ús residencial.
  • No ser adjudicatari d’un habitatge públic.
  • Estar empadronat en qualsevol municipi de Menorca amb una antiguitat mínima d’un any.
  • No haver rebutjat altres alternatives d’habitatge proposades pels Serveis Socials Comunitaris Bàsics o altres entitats.
  • Permetre que el personal tècnic del Programa els faci un estudi de les seves característiques socioeconòmiques a fi de determinar l'immoble més adient per a ells amb garanties de durabilitat en el temps.
 • Quines son les obligacions pels propietaris?
  Quines son les obligacions pels propietaris?
  • Llogar l’immoble per un preu assequible: calculi aquest preu a la calculadora ètica.
  • Fer el contracte de lloguer, la durada del qual serà superior en dos anys al mínim legal obligatori per al propietari previst a la LAU en cada moment. No obstant això, els avantatges del Programa Pilot de Lloguer Ètic, tant per a propietaris com per a inquilins, es garantiran mentre el programa estigui vigent.
  • Fer-se càrrec del pagament de les quotes de la comunitat de propietaris i de la part de l’IBI que no queda subvencionada per aquest programa.
  • L’habitatge objecte d’inclusió dins el Programa de Lloguer Ètic ha d'estar en condicions per poder ser habitable de forma immediata i ha de comptar amb una sèrie de característiques com:
   • Comptar amb aigua corrent freda i calenta.
   • Estar d’alta i amb un comptador individual dels subministraments bàsics com aigua i electricitat
   • Tenir el mobiliari i els electrodomèstics bàsics de cuina.
   • Comptar amb una adequada ventilació segons la normativa bàsica d’habitabilitat.
   • Tenir cèdula d’habitabilitat i certificat d'eficiència energètica o estar en condicions d’obtenir-los.

Si tens més dubtes, envia'ns un missatge.

Formulari de contacte